Strona główna - Main Page
 

-we uczucia, myśli, poglądy, zastępując je zdawkowymi zdaniami, udawaną swobodą, nieszczerymi sądami, np. o bohaterach literackich.
Jakże to inny obraz ucznia niż przywoływany przez Masłowa, który na podstawie badań jednostek twórczych wskazał na tak istotne cechy, jak: spontaniczność, koncentracja na problemach nie na sobie, prawidłowa ocena rzeczywistości, odchodzenie w myśleniu od utartych schematów, świadomość celu działania, przestrzeganie norm etycznych.
Dodać do tego zbioru można tak eksponowaną przez E. Fromma, umiejętność dziwienia się, zastanawiania się nad problemami, zdolność tolerowania konfliktów. Niestety polska szkoła w swej dzisiejszej strukturze organizacyjnej, ze sztucznym, okrojonym podziałem godzin i rozbudowanym programem, nie wyzwala tego typu zachowań. Potrzebne są zmiany. Ale zanim dokona się to odgórnie - a to na pewno potrwa - można próbować zrobić coś w warunkach takich, jakie są. Czyni to wielu nauczycieli, wybierając różne drogi. Ja wybrałem teatr.

 
Wstecz - Previous   Dalej - Next