PRZEDWOJÓW

.::Menu

Duża wieś łańcuchowa w północnej części Gór Kruczych, jedna z ładniej położonych.Zajmuje rozległą dolinę małego potoku , prawego dopływu Bobru, który wypływa spod przełęczy oddzielającej Długosza na północ od Anielskiej Góry na południe. Niżej płynie pomiędzy Krukiem na północ a Młynarzem na południe. Doliną prowadzi lokalna szosa z Kamiennej Góry do Krzeszowa, a w połowie długości przecina ją (i wieś) główna szosa Nr 371 z Kamiennej Góry do przejścia granicznego na Przełęczy Lubawskiej. Wieś ciągnie się luŹno rozrzuconymi zabudowaniami ok. 2,0 km na wysokość ok. 460-550 m. Dawniej zabudowania Przedwojowa ciągnęły się na znacznuie wiekszej przestrzeni, nawet przekraczały grzbiet Gór Kurczych (ostatni dom stał nad Betlejem).
Okolice Przedwojowa posiadają złożoną budowę geologiczną. Grzbiet Gór Kruczych zbudowany jest z permskich porfirów (trachitów) i tufów porfirowych na północy i melafirów (trachybazaltów) na południu, w których pojawia się m.in. delessyt, jaspis i agaty. Ku zachodowi ciągną się górnokarbońskie piaskowce i zlepieńce z warswami białokamieńskimi, zaiwierającymi cienkie pokłady węgla kamiennego oraz zlepieńce i piaskowce czerwonego sprągowca. Dawniej w rejonie wsi wydobywano węgiel kamienny. Przedwojów otaczają użytki rolne, niewielkie lasy porastają tylko grzbiet Długosza, Anielską Górę i część zboczy Młynarza.
Wieś ma wyłącznie rolniczy charakter. W 1988r. było 37 gospodarstw indywidualnych i RSp, ale wyłącznie z pracy w rolnictwie utrzymywało się zaledwie 9% ludności zawodowo czynnej. Duża część mieszkańców pracowała w Kamiennej Górze lub Lubawce, ale po kryzysie, który dotknął przemysł włókienniczy wzrósł odsetek ludności rolniczej. Przedwojów posiada podstawowe, dość ubogie, zaplecze handlowo-usługowe, jest m.in. szkoła. Rozwija się infrastruktura techniczna, w 1994 r. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków. Wieś ma znaczne walory krajobrazowe, ale nie są one turystycznie wykorzystywane.