Menu Główne 

Janiszów jest wsią łańcuchową ciągnącą się na długość ok. 2,1 km wzdłuż Bobru, głównie jego lewego brzegu. Na północ w rejonie ujścia Żywicy łączy się bezpośrednio z zabud. Daleszowa Wielkiego w granicach Kamiennej Góry na południe poniżej ujścia sąsiaduje z Błażkową. Janiszów leży w płaskodennej dolinie rzeki pomiędzy stromymi zboczami Wzgórz Bramy Lubawskiej od zachodu i północy krańcem Gór Kruczych od wschodu. Przez wieś prowadzi lokalna szosa z Kamiennej Góry do Lubawki, wyżej zboczem Bani trawersuje nowa widokowa szosa do Miszkowic, a u zachodu podnóża Młynarza wiedzie linia kolejowa do Lubawki jednak we wsi nie ma stacji kolejowej.

Zbocza Wzgórz Bramy Lubawskiej zbudowane są z dolnokarbońskich piaskowców, zlepieńców i mułowców, a Górach Kruczych z permskich piaskowców, zlepieńców i iłowców z tzw. warstwami zaclerskymi i białokamieńskimi, w których występowały drobne pokłady węgla kamiennego. Dno doliny wyścielają osady czwartorzędowe, w których rzeka wycięła koryto, tworząc wyraźne trasy. Najbliższe otoczenie wsi stanowią użytki rolne, większy las rośnie tylko na Młynarzu.

Janiszów jest wsią roślin. W 1988 r. Było tu 38 gospodarstw indywidualnych, ale wyłącznie z pracy rolnej utrzymywało się zaledwie 9% ludności zawodowo czynnej. Większość mieszkańców pracowała w przemyśle Kamiennej Góry i Lubawki. Obecnie odsetek ludności rolniczej wzrósł, wzrosła też liczba bezrobotnych. Ze względu na sąsiedztwo miasta wieś ma bardzo słabą rozwiniętą infrastrukturę i zaplecze handlowo-usługowego.
Strona Główna
Zdjęcia  
Błażkowa
Informacje
Historia  
Janiszów
Informacje
Historia